Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne: Dokonanie rezerwacji w Zającówce jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu. Definicja pojęć: Wynajmujący – KaWo Group Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 3, 58-580 Szklarska Poręba NIP: 611 282 24 72 REGON 523615248 KRS 0001001161 Klient/Gość – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego Zamówienie – dokument w formie elektronicznej (e-mail, sms lub telefonicznie) stanowiący jedyną formę rezerwacji Zadatek – bezzwrotna opłata w wysokości ustalonej indywidualnie z Klientem wpłacana przez Klienta na poczet złożonego zamówienia rezerwacji Rezerwacja – wstępne uprawnienie do korzystania z pokoju na warunkach określonych w niniejszym regulaminie Pokój zastępczy – pokój proponowany Klientowi w przypadku niemożności udostępnienia konkretnego pokoju wskazanego w zamówieniu rezerwacyjnym Zasady rezerwacji: Aktualna oferta znajduje się za stronie internetowej www.noclegi-szklarska.pl, jest dostępna telefonicznie, oraz bezpośrednio w obiekcie Rezerwacji pokoi dokonuje się poprzez złożenie zamówienia rezerwacyjnego w formie e-mail, sms lub telefonicznie Zamówienie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, dzień przyjazdu i dzień odjazdu, liczbę osób, przewidywaną godzinę przyjazdu, oraz kryteria dodatkowe, np. łóżko małżeńskie czy pojedyncze Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych w zamówieniu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient W odpowiedzi na złożone zamówienie Wynajmujący potwierdzi przyjęcie rezerwacji, oraz poda nr konta, na które należy dokonać wpłaty zadatku. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w terminie max. dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia rezerwacyjnego Na prośbę Klienta Wynajmujący prześle ostateczne potwierdzenie rezerwacji po zaksięgowaniu wpływu zadatku na adres mailowy wskazany przez Klienta lub w formie sms Wszelkiego rodzaju zmiany parametrów zamówienia powinny być niezwłocznie zgłaszane Wynajmującemu, jednakże nie później niż 7 dni przed przyjazdem. Wynajmujący uwzględni zmianę parametrów zamówienia o ile nie będzie to kolidowało z rezerwacjami innych Klientów. Informacje o skróceniu czasu pobytu, lub o zmniejszeniu liczby uczestników pobytu, które wpłyną w terminie nie spełniającym pkt. 8 nie wywołują w swych skutkach zwolnienia z obowiązku uregulowania przez Klienta należności za cały pobyt zgodnie z pierwotnym zamówieniem rezerwacyjnym. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji konkretnego pokoju w podanym przez siebie terminie o ile termin ten jest wolny w kalendarzu rezerwacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany rezerwowanego przez Klienta pokoju w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wynajmującego, np. awarii pozostawionej przez innych Klientów, oraz wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych, które uniemożliwią udostępnienie danego pokoju. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 12 Klient ma prawo wycofać się ze złożonego zamówienia rezerwacji i uzyskać pełen zwrot wpłaconego zadatku, pod warunkiem jednak, że pokój zastępczy zaproponowany Klientowi znacząco odbiega standardem od tego, który był pierwotnie rezerwowany. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt.12 Wynajmujący dołoży wszelkich starań zmierzających do znalezienia innego miejsca zakwaterowania, jeżeli nie będzie w stanie zapewnić tego miejsca we własnym obiekcie. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt.12 Klientowi nie przysługuje prawo do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania Zasady zakwaterowania: Pokoje wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego. Klient zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960). Należność pozostającą do uregulowania za cały pobyt Klient jest zobowiązany uregulować niezwłocznie po dokonaniu meldunku Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN) Przekazanie kluczy do zarezerwowanego pokoju następuje pod warunkiem uregulowania należności za cały pobyt zgodnie ze złożonym zamówieniem. Zasady porządkowe obiektu: Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów obowiązuje ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu. Bezwarunkowo wymagane jest zachowanie porządku korzystając z dostępnej dla wszystkich Gości jadalni oraz aneksów kuchennych. Jadalnia dostępna jest do godz. 23.00 Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22:00. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu oraz zasady dobrego wychowania w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy bądź z winy jego gości spoza obiektu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników elektrycznych, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta jedynie z pośrednictwem kuriera zamówionego przez Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Miejsce postojowe jest bezpłatne i niestrzeżone. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym. Klucz do pokoju jest jednocześnie kluczem do drzwi wejściowych, które należy każdorazowo zamykać. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem. Przed opuszczeniem pokoju Gość powinien: · zamykać krany instalacji wodociągowej w pokoju; · zamykać okna (zimą) · wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor) Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany zwrócić otrzymany klucz. Wynajmujący może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu albo szkodę na osobie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do Gospodarza, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Pragniemy zapewnić Państwu: * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji * profesjonalną i uprzejmą obsługę Dlatego też będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości. Serdecznie dziękujemy i życzymy udanego wypoczynku INFORMACJA O RODO Realizując obowiązki informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r. w związku z pozyskaniem od Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje: 1. Kto jest administratorem danych osobowych? Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania jest Karina Potapczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "KaWo Group Sp. z o.o. ul. Krasińskiego 3, 58-580 Szklarska Poręba. NIP: 611 282 24 72. REGON 523615248. KRS 0001001161. 2. Kto jest Inspektorem ochrony danych i jak się z nim kontaktować? Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: zajacowka@noclegi-szklarska.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 3. W jakim celu są przetwarzane Państwa dane i na jakiej podstawie? Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej na Państwa rzecz usługi ( art. 6 ust. 1 pkt. b RODO) oraz w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 4. Czy w Państwa sprawie będą podejmowane decyzje w sposób automatyczny w oparciu o profilowanie? Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowanego przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są przetwarzane. 5. Czy Państwa dane osobowe będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom? • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zwartych z nami umów np.: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy; podwykonawcy świadczący na naszą rzecz usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe. 6. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy)? Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państw trzecich. 7. Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe: Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń, lecz nie dłużej niż przez okres przedawnienia, wynikający z art. 118 Kodeksu Cywilnego lub przez okres trwania obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo –podatkowej wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacjapodatkowaz dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 8. Jakie prawa Państwu przysługują? Przysługuje Państwu prawo do: • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celach realizowanych przez Administratora. • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9. Jak mogą Państwo korzystać ze swoich praw? Administrator zapewnia podmiotom danych realizację uprawnień dotyczących ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe zostały wskazane wyżej. 10. Jak skorzystać z prawa do wniesienia skargi? Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.